Wednesday, March 31, 2021

1162. #DHARUMI'S PAGE - #SDURGA #திரைவிமர்சனம்

Monday, March 29, 2021

1161. இயக்குநர் ஒருவரோடு ஓர் உரையாடல்


விடுமுறைநாளில் ஒரு களியாட்டம் - ஒழிவு திவசத்தே களி - என்ற மலையாளப் படத்தை நண்பர் ஒருவர் அளித்த முகவுரை மூலம் பார்த்தேன். மலையாளப் படங்கள் பார்த்த பின் நான் வழக்கமாகச் சொல்வது: “இந்த ஆளுக ரொம்ப வித்தியாசமாக படம் பண்றாங்க; அதற்கேற்றது போல் படம் பார்ப்பவர்களின் தரமும் தெரிகிறது.  நம்ம தரமும் உயரணும்.” இந்தப் படமும் அது மாதிரியான ஒரு படம் தான்.

 


படத்தைப் பார்த்து ஒரு திரைவிமர்சன காணொளி  ஒன்றும் போட்டேன். 5 நண்பர்கள் ஒரு விடுமுறை நாளில் தனிமையான இடத்தில் போடும் களியாட்டம் தான் கதையின் மய்யப்புள்ளி. இந்த ஐவரை நான் சனாதன வர்ணாசிரமக் கோட்பாட்டில் நிறுத்தி விமர்சனம் செய்திருந்தேன். இன்னொரு துணைக் கதாப்பாத்திரம் நாராயணன் என்ற பெயரில் வரும். அக்கதாப் பாத்திரத்தை ‘கடவுள் நாராயணனாக’ வைத்து விமர்சனம் செய்திருந்தேன்.

 

இந்த எனது interpretations கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருப்பதாக முகவுரை அளித்த நண்பர் சொன்னார். இதனால் உந்தப் பட்டு படத்தின் இயக்குநர் சனல் குமார் சசிதரன் என்பவருக்கு  மெயில் ஒன்றை அனுப்பி வைத்தேன். பெரும் ஆச்சரியம் .. ஒரே ஒரு மணி நேரத்தில் அவரிடமிருந்து மிகுந்த தன்மையான பதிலஞ்சல் வந்தது.

 

என் அஞ்சலும் அவரது பதிலஞ்சலும் கீழே:

 

sir 

 I made a review of your movie - ozhivu divasathae kali - in youtube. I feel the five friends represent the caste hierarchy - brahmin, vaisha, shatria, shudra & dalit.. It is a tamil video.

Just wanted to inform you my interpretation of the 5 friends and also the other  character Narayanan.

 ****

Hello Sir,

Thank you for watching the film and sending this genuine review about the movie.

I really loved your interpretation of Narayanan as God. This is a very interesting read on the movie.

 

Glad to know that you are a retired Zoology professor :) Yes I studied Zoology in my graduation. I genuinely love the subject a lot :)

Once again thanks for sending this. 

Warmest regards

Sanal 

Regards,

Sanal Kumar Sasidharan

www.sanalsasidharan.com 

Loka samastha sukhino bhavanthu

 ******

 Loka samastha sukhino bhavanthu means
“may everyone, in the whole world, be happy.”


*

Saturday, March 27, 2021

1160. DHARUMI'S PAGE - OZHIVU DIVASATHAE KALI -

Sunday, March 21, 2021

1159. IS JESUS A GOD? - ANSWER BY ROY AND MY RESPONSE*

10 Biblical Reasons Jesus Is God

by Simon Turpin on August 8, 2017

 

Abstract

At a crucial point in his ministry, Jesus asked his disciples,“Who do you say that I am?” (Matthew 16:15). The answer to this question is more important than anything else. Nevertheless, today, just as in Jesus’ day, when Christians ask people the question “who do you say Jesus is?” there are various answers given concerning his identity. But what does the New Testament tell us about who Jesus is?

 

Introduction

Understanding the deity of Jesus is fundamental in defending the truth of the Christian faith.

All major religions1 and cultic groups2 reject the doctrine of deity of Christ. Some of these objections are a result of rationalism (“reason” is supreme, not God) over revelation or a misunderstanding of what the doctrine teaches. Another more common objection results from revisionist history, which claims that Christ’s deity was invented at the Council of Nicaea in the 4th century3 and not something believed by the early church.4

The reason Christians believe in the deity of Jesus is that we are forced to come to this conclusion by the clear teaching of Scripture. It is important to get Jesus’ identity because if we deny the deity of Jesus then we do not have the Father (1 John 2:23; cf. John 5:23). Here are 10 Scriptural reasons for the deity of Jesus.

1: The Bible Teaches That There Is One True God

Jesus’ divinity is part of the doctrine of the Trinity.but  TRINITY is an unexplainable dogma. A matter of faith.

This is important to understand because many objectors to the deity of Jesus misunderstand what Christians believe about the Trinity. Christians believe what the Bible teaches—that there is only one true and living God (Deuteronomy 6:4; cf. 1 Corinthians 8:6). However, we must not confuse monotheism (belief in one God) with Unitarianism (the belief that the being of God is shared by one person). Jesus’ divinity is part of the doctrine of the Trinity, which states that within the one Being that is God, there exists eternally three co-equal and co-eternal persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is faith but at the same time are there not enough quotes (which I had given in my article?) which separates the Son & Father?

Each is a distinct person, yet each is identified as God: the Father (1 Corinthians 8:6), the Son (John 1:1–3Romans 9:5), and the Spirit (Acts 5:3–4). We must also remember that it wasn’t the Father or the Spirit who became incarnate; it was the Son (John 1:14) and he was born under the Law (Galatians 4:4). This is why, in his humanity, Jesus prays to the Father (Matthew 26:3942).5

The doctrine of the Trinity is revealed between the Old and New Testaments through the incarnation of Jesus and the outpouring of the Holy Spirit.6 God did not change between the Old and New Testaments, (is it so? Is the god who said கண்ணுக்குக் கண்; பல்லுக்குப் பல் and also  ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால் … the same? In quran also mohd was showing two types of temperament, one in Mecca and another in Medina!!) being a Unitarian God in the Old and a Trinitarian God in the New. God has always been Triune, but the specific revelation of the divinity of Jesus takes place in the New Testament.7 (a chameleonic changes?)

2: The Bible Teaches That Jesus Pre-Existed Before The World Was

The New Testament in several passages clearly teaches that Jesus existed in eternity past before his birth in Bethlehem.

Genesis 1:1 tells us, “In the beginning God created the heavens and the earth.” In John 1:1 we read the same words, “In the beginning.”8 John informs us in John 1:1 that in the beginning was the Word (logos) and that the Word was not only with God but was God. This Word is the one who brought all things into being at creation (John 1:3). John 1:1 teaches that the Word is eternal, the Word has had an eternal relationship with the Father, and the Word as to His nature is deity.

In his prayer in John 17:3–5 Jesus both refers to his pre-existence and uses terminology that can only be used about deity:

And this is eternal life, that they know you the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed.

To have eternal life is to know two persons: both the Father and Jesus (see John 14:6-716:3). But notice, Jesus is distinguished from the Father (அது தான்… both are two different identities.)because Jesus is the one speaking to the Father. The personal pronouns (me, your, you) clearly show that this is one person speaking to another. In this conversation, the Son is speaking of the glory he has shared with (sharing should be between different entities… so they are "two")the Father before the world was; the words “in your own presence” refer to their sharing of divine glory.9 John 17:3–5 is not an example of the “human side” praying to the “divine side” but of a divine, yet incarnate (John 1:14) person, the Son, communicating with a divine, but non-incarnate person, the Father in heaven.(well, one is incarnate and the other non-incarnate. It adds strength to my version. Thanks)

Paul’s words in Philippians 2:5–8 teach not only the deity of Jesus but also the distinct personhood of the Son prior to his incarnation.10 In this passage, Paul exhorts the Philippians to have the same attitude as Christ Jesus who “existed (so .. in past tense… not exists!!)in the form of God.”11 These words come before the verbs emptiedtaking, and becoming and point to the pre-existence of the one “existing in the form of God.”12 Moreover, Jesus did not regard13 the equality he had with God the Father, in eternity past, something to be held on to. Instead he “made himself nothing”14 by doing two things: taking the form of a bond-servant and being made in the likeness of men.15 Having entered into human existence he humbled himself to death on the Cross. Because of this, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord (Philippians 2:10–11); it is only God who is to be worshipped as Lord (see Isaiah 45:23).( a wrong quote?)

 

3: Jesus Is Creator Not Creature

Jehovah’s Witnesses believe Paul’s statement in Colossians 1:15 that the “firstborn of all creation” teaches that Jesus was a created being. However, the Jehovah’s Witnesses’ teaching resembles the view of the ancient Colossian heresy that Paul had to combat.

The Colossian false teachers advocated the idea that Jesus was the first of many other created mediators between God and men. By using the specific Greek word prōtotokos, “firstborn,” Paul rules out the idea of Jesus as a created being. “Firstborn” does not mean “first created.” Rather, Paul uses a term that was based on the ancient designation of the authority, or pre-eminence, metaphorically given to the firstborn (Genesis. 49:3–4; Exodus 4:22). In the same way, David, the youngest of Jesse, was named “firstborn” (Psalm 89:20–27) who ruled Israel. Manasseh was born to Joseph first, but Ephraim, his younger brother, was “firstborn” due to his position as given by Jacob/Israel (Genesis 48:13–20, Jeremiah 31:9).

By describing Jesus as the “firstborn over all creation,” Paul is saying that he is the absolute ruler over all creation.(லாஜிக் ஒத்து வரலையே! It supports again my view or the view of colossians like Origen and Arius)

Furthermore, if Paul had wanted to describe Jesus as a created being, he could have used the Greek word protoktistos, which means “first created.”16 So why didn’t he use it? Because Paul did not believe Jesus was created. By describing Jesus as the “firstborn over all creation,” Paul is saying that he is the absolute ruler over all creation.( I have given a detailed "changes " brought out by Paul in another essay)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

In fact, the evidence that Jesus is supreme over all creation (very true!) comes in Colossians 1:16. ( col 2:15 -- அவர் கட்புலனாகாத கடவுளது சாயல்; - கடவுளல்ல .. கடவுளின் ”சாயல்”; படைப்பனைத்திலும் தலைப்பேறு …ரொம்ப clearஆகச் சொல்லியிருக்கே …கடவுளின் சாயல் .. முந்திய முதல் படைப்பு)Here, Paul absolutely rules out the idea that Jesus is a created being because he presents Jesus as the Creator of the entire universe which exists by his creative power (John 1:1–3Hebrews 1:28–10). The reason Jesus can “create all things” is that “in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily” (Colossians 2:9). The Greek word for “Godhead,” theotēs, refers to “the state of being God.”17 It is only God who can create (Isaiah 42:544:2445:18).

4: Jesus Identifies Himself as Divine

At the Feast of Tabernacles/Booths in his encounter with the Pharisees (John 8:13), Jesus told them, “I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am he you will die in your sins” (John 8:24). The Jewish people reacted to Jesus’ statement by asking him, “Who are you?” (John 8:25).

Jesus told the Jews exactly who he is: “Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am” (John 8:58). This “I am” (ego eimi) statement was Jesus’ clearest example of His proclamation, “I am Yahweh,” from its background in the book of Isaiah (Isaiah 41:443:10–132546:448:12; cf. John 13:19).

These are the very words (ego eimi) ) that caused the Roman soldiers to fall to the ground after they came to arrest Jesus (John 18:6). Jesus’ explicit identification of himself with Yahweh of the Old Testament is why the Jewish leaders wanted to stone him for blasphemy (see John 5:1810:33).

5: The Apostles Identified Jesus as Divine

Both Jesus and his apostles identified him as divine. The Apostle Peter described Jesus as “our God and Savior” (2 Peter 1:1; cf. Titus 2:13) and called on believers to “honor Christ the Lord as holy” (1 Peter 3:15).18 Jesus’ own half-brother James,(???) who was an unbeliever at first (John 7:5), described him as “the Lord of glory” (James 2:1; cf. 1 Corinthians 2:8Psalm 24:7–8). What man or prophet could be described in this way? The Apostle John also attributed titles to Jesus that were used only of God by describing him as the “Alpha and Omega” and the “first and the last” (Revelation 22:131:817–18; cf. Isaiah 44:6). The writer of the book of Hebrews also has insight into the identity of Jesus In Hebrews 1, the author identifies Jesus (the Son) as superior to any prophet (vv. 1–2), above the angels (v. 5), worthy of our worship (vv. 6–8; cf. Psalm 45:6–7), and the creator of all things who is unchangeable (vv. 2–310; cf. Psalm 102:25). The author of Hebrews further states that Jesus is “seated at the right hand of the throne of God” (Hebrews 12:2; cf. Acts 2:30).

6: The Jewish Leaders Recognized Jesus’ Claim to Divinity

One of the clearest evidences of the deity of Jesus is the Jewish leaders’ reaction to Jesus’ words and actions. In Mark 2, Jesus not only heals a paralytic but also forgives his sins (Mark 2:5). This is the reason that the scribes cry blasphemy, for it is God alone who can forgive sins (Mark 2:7).19

In his trial before the Sanhedrin Jesus is once again charged with blasphemy because of his response to the high priest’s question: “Are you the Christ, the Son of the Blessed?” (Mark 14:61) Jesus responded, “I am, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of Power, and coming with the clouds of heaven” (Mark 14:62). Then the high priest tore his clothes, charged Jesus with blasphemy, and condemned him to death (Mark 14:64). Why did the high priest respond that way? Because Jesus quoted from Psalm 110:1 and Daniel 7:13–14 and applied the words to himself. In Daniel 7 the divine Son of Man comes before the Ancient of Days, and all peoples and nations serve20 him. The Pharisees recognize Jesus’ divine claim here and charge him with blasphemy, intending to put him to death.

7: The Early Church in the New Testament Prayed to Jesus

Prayer is something that should be addressed to God alone, but Jesus calls his disciples to pray to him (John 14:13–1416:26).(john 14:16 (உங்களோடு என்றும் இருக்கும்படி ”மற்றொரு துணையாளரை” உங்களுக்குத் தருமாறு நான் தந்தையிடம் கேட்பேன்.  ) In the book of Acts when Stephen is being stoned to death, he calls out to the Lord Jesus to receive his sprit (Acts 7:59). Interestingly, the term for “calling on” (epikaloumenon) recalls the appeal of Peter to the people in Acts 2:21 to “call on” (epikaleshtai) the Lord to be saved. Paul also describes the Corinthians as those who “call upon [epikaleo] the name of our Lord Jesus Christ” (1 Corinthians 1:2). In the Old Testament, people “called on” on the name of Yahweh (Joel 2:32). The Corinthians were people who addressed Jesus as Lord in prayer.

8: The Early Church in the New Testament Worshipped Jesus

Jesus accepted worship from people (Matthew 2:214:3328:9). (Matt 14:33  படகில் இருந்தோர் இயேசுவைப் பணிந்து “உண்மையாகவே நீர் “இறைமகன்” என்றனர்.. - அதாவது கடவுளின் மகன் என்றனர், நீரே இறை என்று கூறவில்லை.) One of the greatest examples of this comes from the lips of Thomas when he exclaimed, “My Lord and my God!” (John 20:28). If Jesus was not divine, then Thomas made a serious error; but Jesus made no effort to correct Thomas in his worship. Yet Peter (Acts 10:25–26), Paul (Acts 14:14–15), and the angel in Revelation (Revelation 22:8,9) all corrected others for trying to worship them. The confession of deity here is unmistakable, clearly demonstrating that worship belongs only to God (Revelation 22:9) because Jesus accepted Thomas’s worship of him (John 20:29).

What’s more, in the book of Revelation, the elders and every creature in heaven and upon earth ascribe universal worship to “him who sits on the throne and to the Lamb” (Revelation 5:11–14; cf. John 1:29).

 

9: Jesus Made Claims That No Human Being Could Ever Make

Jesus not only identified as God, but he also indicated his deity through his words and actions. Jesus said that to enter the Kingdom of Heaven we must call him Lord (kuriosRomans 10:9; cf. Matthew 7:21). Just saying that Jesus is Lord does not get you into the Kingdom, but to enter the Kingdom you must confess Him as Lord.21 The entrance into God’s Kingdom, according to Jesus, is dependent upon a person’s knowledge of him and his reciprocal knowledge of the person (Matthew 7:23).

Jesus even promised rest to all those who come to Him (Matthew 11:28). Could Moses have ever made a claim like this? No! How could a human being give anyone rest from the Law?22 Jesus also claimed, “All authority in heaven and on earth has been given to me”(GIVEN to me - it was not, "all authority is mine!)  (Matthew 28:18). God never gave any man or prophet all authority in heaven and on earth, but this same authority was given to the Son of Man in Daniel 7:13–14 (see also Matthew 26:64).

 

10: Jesus Is the Son of God (Yes .. very much .. he is the SON of god)

It is often pointed out that the words “Son of God” are not an exclusive title for Jesus. For example, in the Old Testament Israel was called God’s son (Exodus 4:22–23Hosea 11:1), the king was called God’s son (Psalm 2:7), and the angels were called God’s sons (Job 38:7). Even in the New Testament, Adam and believers are referred to as son/s of God (Luke 3:38Romans 8:14).

There is, however, a difference between an adopted son and a relational Son of God,( !!!  J  J  ) the latter being a deity by nature. More than anyone else who has walked this earth, Jesus the Messiah is uniquely entitled to be called the Son of God (John 1:4911:27) – “the unique One, who is himself God” (monogenēs theos – see John 1:18 NLT).23

Whatever Jesus said about himself must have been sufficiently provocative enough for the Jewish leaders to call for capital punishment on that charge of blasphemy.

In Jesus’ trial before Pilate, the Jewish leaders clearly understood that Jesus’ use of this term was not just generic, for they wanted him put to death: “We have a law, and according to that law he ought to die because he has made himself the Son of God” (John 19:7; cf. John 10:36). According to the Law, it was blasphemy to use God’s name (Leviticus 24:16). Therefore, by referring to himself as the Son of God, Jesus was claiming to share “the rights and authority of God himself (cf. [John] 1:345:19–30).”24 People who say that Jesus never claimed to be God must answer why he was crucified on the charge of blasphemy. Whatever Jesus said about himself must have been sufficiently provocative enough for the Jewish leaders to call for capital punishment on that charge of blasphemy.

The significance of this is that failure to believe in Jesus as the Son of God brings judgement because we are already dead in our sins (see John 3:18Ephesians 2:1), but believing in Jesus as the Son of God brings eternal life (see John 3:15–176:4020:31).

Conclusion

Although there may be many objections to Jesus’ deity, the New Testament clearly provides eye-witness testimony to the words, actions, and teachings of Jesus that prove his deity. A false Jesus cannot save you. If we do not get the identity of Jesus right, we will die in our sin (பயமுறுத்துறாங்களே!!) (John 8:24).


A classic objection to the deity of Jesus is why does he pray to God if he is God? (அதான …! நல்ல கேள்வியாச்சே இது!!) As if to say that he is praying to himself. But again this confuses the doctrine of the Trinity because Christians do not believe Jesus is the Father. Jesus, as the incarnate Son, would have continued the relationship with the Father that he enjoyed before the world was (John 17:5).*

Sunday, March 14, 2021

1158. DHARUMI'S PAGE - #தஞ்சைபிரகாஷ் #மேபல். #தமிழ்கதைகள்

Friday, March 12, 2021

1157. A HISTORICAL EVENT WHICH DECIDED THE "FATE" OF JESUS*Origen of Alexandria (184 –  253), also known as Origen Adamantius, was an early Christian scholar, ascetic  and theologian.  He was a prolific writer who wrote roughly 2,000 treatises in multiple branches of theology. He was one of the most influential figures in early Christian theology, apologetics, and asceticism. He has been described as "the greatest genius the early church ever produced".

Origen came into conflict with Demetrius, the bishop of Alexandria, in 231with his revolutionary view on the Holy Trinity. Origen taught that, before the creation of the material universe, God had created the souls of all the intelligent beings. These souls, at first fully devoted to God, fell away from him and were given physical bodies. The Christological debate could no longer be contained within the Alexandrian diocese. It had become a topic of discussion—and disturbance—for the entire Church. The Church was now a powerful force in the Roman world,

This debate continued even after Origen. It was a priest  Arius - 256–336 - believed that Jesus was divine but somewhat less so than God. This was in Alexandria in Egypt and Arius was tremendously popular, in part because he was also a poet and a singer. Arius’s basic premise was the uniqueness of God, who is alone self-existent (not dependent for its existence on anything else) and immutable; the Son, who is not self-existent, cannot therefore be the self-existent and immutable God. This was considered to be a form of Unitarian theology. 

There were endless religious debates, often leading to violence between partisans and riots in the street, were a source of significant annoyance to Constantine, the Roman Emperor. These disagreements divided the Church into two opposing theological factions for many years.  The Emperor Constantine viewed uniting the Christian Church as a way to strengthen and unify the Roman Empire and to bring order to the outlying areas. In 325 he convened a council at his summer residence at Nicaea, in what is now Turkey, insisting that the bishops agree on a creed that would bring unity to the church. Arius himself attended the council, as did his bishop, Alexander. The debate at the council became so heated that at one point, Nicholas struck Arius across the face. Arius appealed to Scripture, quoting verses such as John 14:28: "the Father is greater than I". And also Colossians 1:15: "the firstborn of all creation." Thus, Arius insisted that the Father's Divinity was greater than the Son's, and that the Son was under God the Father, and not co-equal or co-eternal with Him.

One purpose of the Council was to resolve disagreements arising from within the Church of Alexandria over the nature of the Son in his relationship to the Father: in particular, whether the Son had been 'begotten' by the Father from his own being, and therefore having no beginning, or else created out of nothing, and therefore having a beginning. St. Alexander of Alexandria and Athanasius took the first position; the popular  presbyter  Arius, from whom the term Arianism comes, took the second. The Council decided against the Arians overwhelmingly (of the estimated 250–318 attendees. Some 22 of the bishops at the Council, led by Eusebius of Nicomedia, came as supporters of Arius. But when some of the more shocking passages from his writings were read, they were almost universally seen as blasphemous. Of course, there was some language problem - the exact meaning of many of the words used in the debates at Nicaea were still unclear to speakers of other languages. Nevertheless, at the end, all but two agreed to sign the creed and these two -Theonas and Secundus - along with Arius, were banished to Illyria.

The edict by Emperor Constantine against the Arians: 

If any writing composed by Arius should be found, it should be handed over to the flames, so that not only will the wickedness of his teaching be obliterated, but nothing will be left even to remind anyone of him. And I hereby make a public order, that if someone should be discovered to have hidden a writing composed by Arius, and not to have immediately brought it forward and destroyed it by fire, his penalty shall be death. As soon as he is discovered in this offense, he shall be submitted for capital punishment....."

In Nicaea, questions regarding the Holy Spirit were left largely unaddressed until after the relationship between the Father and the Son was settled around the year 362. Constantine gradually became more lenient toward those whom the Council of Nicaea had exiled.

There are several contemporary Christian and Post-Christian denominations today that echo Arian thinking. Jehovah's Witnesses are often referred to as "modern-day Arians" or sometimes "Semi-Arians", usually by their opponents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *
Tuesday, March 09, 2021

1156. விவசாயிகளின் நீண்ட நெடும் போராட்டம்**

100 நாட்களையும் தாண்டி தில்லியில் உழவர்களின் போராட்டம் இன்னும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டேயிருக்கிறது. எப்படி நடுவண் அரசு இதை இன்னும் கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கிறது என்பது ஆச்சரியமாகவும், மிகவும் அதிர்ச்சியாகவும் உள்ளது. எங்கோ நடக்கும் போராட்டம் .. ஏன் எதற்கு என்று முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ளமுடியாமல் இருந்த எனக்கு கீழ்வரும் கட்டுரை - குரு (வாலறிவு) என்பவர் எழுதிய கட்டுரை - மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது.  என்னைப் போன்ற ஆட்களுக்காக அக்கட்டுரையின் தொடுப்பினைத் தருகிறேன். அதோடு அக்கட்டுரையில் மிகப் பிடித்த சில பகுதிகளையும் இங்கே தந்துள்ளேன்.

 

அக்கட்டுரையினை முழுமையாகக் காண : 

https://tcguru.blogspot.com/2021/01/blog-post_26.htmlபொருளாதாரக் கணக்கெடுப்பின் மூலம் 2016ஆம் ஆண்டில் வெளியான மற்றொரு அறிக்கை, நாட்டில் பாதி அளவிற்கு இருக்கின்ற பதினேழு மாநிலங்களில், விவசாயக் குடும்பத்தின் சராசரி வருமானம் ரூ.20,000, அதாவது மாதம் ரூ.1,700 ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருப்பதாகக் குறிப்பிடுகிறது. 

------------------

 1980களில் இருந்த அளவிற்கே 2000களிலும் விவசாயிகளின் வருமானம் (பணவீக்கத்தைச் சரிசெய்த பிறகு) இருந்திருக்கிறது.

------------

உண்மையில் போராடும் விவசாயிகள் பணக்காரர்கள் என்றால், அவர்கள் ஏன் இவ்வளவு பெரிய எண்ணிக்கையிலே தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும்? பஞ்சாபி செய்தித்தாள் ஏதாவது ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பாருங்கள். தினமும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று அல்லது இரண்டு தற்கொலைகள் அதில் வெளியாகி இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும் பஞ்சாபில் உள்ள மூன்று விவசாயிகளில் ஒருவர் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழேதான் இருக்கிறார். 

----

இந்தப் போராட்டம் எதிர்க்கட்சிகளால் தூண்டப்பட்டது என்று சொல்பவர்கள் தயவுசெய்து குளிர்காலத்தில் உங்கள் வீட்டிற்கு வெளியே ஓரிரவு சென்று வெளியே எப்படி இருக்கின்றது என்று பாருங்கள். பணம் கொடுத்தால் யாரும் இதைச் செய்வார்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை. டெல்லிக்கு வெளியே சாலையில் தள்ளுவண்டி ஒன்றில் அல்லது கூடாரத்தில் ஓரிரவை கழித்த பிறகு, உங்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டாலும் ஒரு மாத காலத்திற்கும் மேலாக அதை நீங்கள் செய்வீர்களா என்பதைச் சொல்லுங்கள்.

--------

அன்றொரு நாள் வணிக சேனல் ஒன்று என்னிடம் நேர்காணலை நடத்தியது. நிகழ்ச்சியை நடத்தியவர் என்னிடம் ‘சந்தைகள் இந்த வேளாண் சட்டங்கள் குறித்து மிகவும் உற்சாகத்துடன் இருக்கும் போது, விவசாயிகள் மட்டும் ஏன் மகிழ்ச்சியின்றி இருக்கிறார்கள்?’ என்று கேட்டார்.    

‘நீங்களே உங்கள் கேள்விக்கு பதிலையும் அளித்து விட்டீர்கள். சந்தைக்கு ஆதரவாக இந்த சட்டங்கள் இருப்பதாலேயே, சந்தைகள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இருக்கின்றன. இந்த சட்டங்கள் தங்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கவில்லை என்று உணர்கின்ற விவசாயிகள் தெருக்களில் இறங்கிப் போராடி வருகிறார்கள்’ என்று நான் பதிலளித்தேன்.  

----------------

உலகம் பெருநிறுவன விவசாயத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைக்க வேண்டும் என்று பெருநிறுவனங்கள் விரும்புகின்றனவோ அதற்கு மாறாக விவசாயத்தில் பெருநிறுவனங்களின் ஈடுபாடு விவசாயிகளின் வருமானத்தை உயர்த்திடவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக இந்த சட்டங்களை நாம் கடன் வாங்கிய இடமான அமெரிக்காவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அமெரிக்காவில் அறுபது முதல் எழுபதாண்டுகளுக்கு மேலாக திறந்த சந்தைகளும், விவசாயத்தில் தடையற்ற வர்த்தகமும் இருந்து வருகின்ற போதிலும், விவசாய வருமானம் வீழ்ச்சியே அடைந்திருக்கிறது. உண்மையில், 2020ஆம் ஆண்டில் 42500 கோடி டாலருக்கும் அதிகமான திவால்நிலையால் அமெரிக்க விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

உண்மையில் அங்கே சீர்திருத்தங்கள் மிகவும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் என்றால், விவசாயிகள் ஏன் திவால்நிலையை எதிர்கொள்ள வேண்டும்? அமெரிக்காவும் மிக மோசமான விவசாய நெருக்கடியையே கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பது பெரும்பாலான இந்தியர்களுக்குத் தெரியாது. கிராமப்புற அமெரிக்காவில் தற்கொலை விகிதம் நகர்ப்புற அமெரிக்காவில் இருப்பதை விட 45% அதிகமாக உள்ளது.  

----------1970களில் இருந்து 93% பால் பண்ணைகள் மூடப்பட்டுள்ளதும், ஆனால் அங்கே பால் உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதும் தெரிய வரும். பெருநிறுவனங்கள் விவசாயத்தில் இறங்கி மிகவும் பெரிய பால் பண்ணைகளை அமைத்ததால், பால் விலை சரிந்து 93% பால் பண்ணைகள் மூடப்பட்டன என்று தெரிய வருகிறது.  

--------------

விவசாயிகளின் விளைபொருட்களுக்கு பெருநிறுவனங்களால் அதிக விலை கொடுக்க முடியும் என்று இப்போது கூறுகிறார்கள்! ஆனால் இந்த அதிக விலை என்பது எதை விட அதிக விலை? எங்களிடம் இருக்கின்ற  ஒரே அளவுகோல் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை. பெருநிறுவனங்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள், பொருளாதார வல்லுநர்கள் அனைவரும் ‘அதிக விலை’ கொடுக்கத் தயாராக இருப்பார்கள் என்றால், இந்த குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை விவசாயிகளுக்கு உறுதிப்படுத்தித் தருவதில் அவர்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கிறது? 

---------

இப்போது அதையே இந்தியாவில் உள்ள அமுல் பால் கூட்டுறவு நிறுவனத்துடன் ஒப்பிடுங்கள். ரூ.100க்கு அமுல் பாலை வாங்கும் போது, ​​அதில் எழுபது ரூபாய் விவசாயிகளுக்குச் செல்கிறது என்று அமுல் பால் கூட்டுறவு நிர்வாக இயக்குனர் பதிவு செய்துள்ளார். ஆக இங்கே விவசாயிகளின் பங்கு 70%! எனவே அமுலிடமிருந்து பாடம் கற்றுக் கொண்டு, லாபத்தில் பெரும் பங்கை விவசாயிகள் பெறுவதை உறுதிசெய்கின்ற வகையில் காய்கறிகள், பருப்பு வகைகள், பழங்கள் போன்றவற்றிலும் அதேபோன்ற மாதிரியை நாம் ஏன் பின்பற்றக் கூடாது?

------